Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest: E-WIND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 17/80, 02-797 Warszawa, tel. 59 810 91 00 email: office@e-wind.eu

E-WIND S.A. przetwarza dane osobowe osób z którymi podpisuje umowy cywilnoprawne, kontrahentów, klientów, osób z którymi prowadzi korespondencję, osób które wchodzą w obszar monitorowany.

OSOBY I PODMIOTY, Z KTÓRYMI PODPISUJE SIĘ UMOWY CYWILNOPRAWNE, KONTRAHENCI, KLIENCI

Cel i podstawa przetwarzania
Państwa dane będą przetwarzane w celu
a) zawarcia umowy – przez czas do zawarcia umowy i po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 b) RODO.
b) wykonania umowy, w tym świadczenia zobowiązań wynikających z umowy – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 b) i c) RODO
c) wypełnienia przez E-WIND ciążących na nim obowiązków prawnych – przez czas wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 b) i c) RODO. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności:
– ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
– przesyłania danych w ramach grupy kapitałowej,
– zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia pracodawcy,
– zapewnienia cyberbezpieczeństwa,
Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres związany z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Administratorze, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. US). Mogą być nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane) oraz podmioty na rzecz których my świadczymy usługi. Odbiorcami będą również Spółki powiązane kapitałowo i osobowo, w szczególności spółki celowe związane z danym projektem.

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

OSOBY PROWADZĄCYCH KORESPONDENCJĘ Z E-WIND

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wymiana korespondencji, udzielanie odpowiedzi na pytania, w tym za pomocą poczty elektronicznej i/lub drogą telefoniczną.

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody wyrażonej poprzez dobrowolne podanie danych osobowych w przesłanej do nas korespondencji.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zakończenia korespondencji lub do wycofania się ze zgody.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Mogą być nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania danych.

OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ W OBSZARZE OBJĘTYM MONITORINGIEM

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest ochrona pracowników i mienia spółki E-WIND S.A..

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni, licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie w oddziale Spółki w Pieńkowie pod numerem 72.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. Straż Miejska, Policja). Mogą być nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do nagrywania obrazu).

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).